Všeobecné obchodné podmienky pre eventové služby C.E.N. s.r.o.

I. PREAMBULA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre eventové služby C.E.N. s.r.o. (ďalej len „VOP“) spoločnosti C.E.N. s.r.o. so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 780 886, zapísanej v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21029/B (ďalej len „Spoločnosť“) upravujú:

(i) podmienky poskytovania eventových služieb, ako sú ďalej špecifikované v bode 1 článku II (ďalej len „Služby“) fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa rozhodnú využiť Služby Spoločnosti (ďalej len „Zákazník“ alebo „Zákazníci“),

(ii) práva a povinnosti Spoločnosti, Zákazníka, a tiež ich vzájomné práva a povinnosti pri poskytovaní a prijímaní Služieb.

II. POSKYTOVANIE A VYUŽÍVANIE SLUŽIEB

1. Pre účely týchto VOP sa Službami rozumie organizácia rôznorodých podujatí Spoločnosťou, najmä, nie však výlučne tzv. ta3 konferencií, ta3 seminárov, ta3 akadémií, ta3 fór, ta3 školení a ďalších podujatí.

2. Podmienkou využitia Služby Zákazníkom je objednanie Služby prostredníctvom registračného formulára:

(i) dostupného na webovej stránke určenej Spoločnosťou („Online registrácia“).

3. Spoločnosť zašle Zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie o objednávke Služby (t.j. potvrdenie o registrácii na príslušné podujatie). Potvrdením objednávky Služby Spoločnosťou sa stáva objednávka Zákazníka záväznou.

4. Zákazník je oprávnený zrušiť svoju objednávku Služby (účasť na podujatí) písomným odstúpením od zmluvy najneskôr 28 dní pred plánovaným dňom poskytnutia Služby (pred začiatkom podujatia), pričom v takom prípade má Zákazník nárok na vrátenie už uhradenej ceny Služby v plnej výške. V prípade odstúpenia od zmluvy v období 21 – 15 dní pred plánovaným dňom poskytnutia Služby (pred začiatkom podujatia), má Zákazník nárok na vrátenie 50 % sumy z už zaplatenej ceny Služby. V prípade odstúpenia od zmluvy 14 – 7 dní pred plánovaným dňom poskytnutia Služby (pred začiatkom podujatia), má Zákazník nárok na vrátenie 20 % sumy z už zaplatenej ceny Služby, v prípade odstúpenia od zmluvy 6 a menej dní pred plánovaným dňom poskytnutia Služby (pred začiatkom podujatia) nárok na vrátenie 0 % uhradenej ceny. Právo Zákazníka podľa bodu 3 vyššie tohto článku, tým nie je dotknuté. Odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný zaslať Spoločnosti písomne na e-mailovú adresu uvedenú v pozvánke na podujatie.

III. CENA ZA SLUŽBY

1. Cena Služby (t.j. účastnícky poplatok) je uvedená pri popise konkrétnej Služby na webovej stránke určenej Spoločnosťou, pričom cena je určená Spoločnosťou v závislosti od charakteru konkrétnej Služby.

2. Cena Služby pre Zákazníka je uvádzaná s a bez DPH a zahŕňa predovšetkým vstup na príslušné podujatie, materiálno-administratívne zabezpečenie podujatia a občerstvenie pre Zákazníka.

3. Zákazník obdrží preddavkovú faktúru s informáciami potrebnými na úhradu ceny Služby (t.j. účastníckeho poplatku za príslušné podujatie) spolu s potvrdením objednávky Služby v zmysle bodu 3 článku II vyššie. Zákazník je povinný uhradiť cenu za Službu najneskôr pred termínom poskytnutia Služby (t.j. konkrétneho podujatia). Cena za Službu sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy účastníckeho poplatku na príslušný účet Spoločnosti .

4. V prípade, ak sa Zákazník po úhrade ceny Služby podujatia nezúčastní, alebo neuplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 4 článku IV nižšie, jeho nárok na vrátenie ceny za Službu zaniká.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. Zákazník je povinný v objednávke Služby (do registračného formulára) uviesť aktuálne a pravdivé informácie a v prípade akýchkoľvek zmien v údajoch bezodkladne informovať Spoločnosť. Detailné informácie o spracúvaní osobných údajov Zákazníka pre účely využívania Služieb sú uvedené v článku VII týchto VOP.

2. Zákazník sa v súvislosti s využívaním Služieb zaväzuje dodržiavať podmienky využívania Služieb stanovené v týchto VOP, podmienky konkrétnej Služby uvedené na webovej stránke Spoločnosti, ako aj pokyny Spoločnosti (vrátane pokynov Spoločnosťou oprávnených osôb) vydané priamo počas poskytovania Služby (v čase trvania podujatia).

3. V prípade ak Zákazník nemôže z vážnych dôvodov využiť Službu (zúčastniť sa podujatia), môže Zákazník namiesto seba určiť inú osobu, ktorá Službu využije namiesto neho. Zákazník je povinný o tejto skutočnosti informovať Spoločnosť najneskôr jeden deň pred plánovaným dňom poskytnutia Služby Spoločnosťou (t.j. pred začiatkom podujatia).

4. Zákazník je oprávnený zrušiť svoju objednávku Služby (účasť na podujatí) písomným odstúpením od zmluvy najneskôr sedem dní pred plánovaným dňom poskytnutia Služby (pred začiatkom podujatia), pričom v takom prípade má Zákazník nárok na vrátenie už uhradenej ceny Služby v plnej výške. V prípade odstúpenia od zmluvy v období troch až šiestich dní pred plánovaným dňom poskytnutia Služby (pred začiatkom podujatia), má Zákazník nárok na vrátenie 20 % sumy z už zaplatenej ceny Služby. V prípade odstúpenia od zmluvy tri a menej dní pred plánovaným dňom poskytnutia Služby (pred začiatkom podujatia) nárok na vrátenie uhradenej ceny Služby Zákazník nemá. Právo Zákazníka podľa bodu 3 vyššie tohto článku tým nie je dotknuté. Odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný zaslať Spoločnosti písomne na e-mailovú adresu uvedenú v pozvánke na podujatie.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI

1. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytnutie Služby (t.j. zabezpečiť priestorové, materiálne a organizačné podmienky za účelom plynulého priebehu podujatia).

2. Spoločnosť si vyhradzuje nasledovné práva:

(i) neprijať objednávku Služby z dôvodu prekročenia kapacitných možností konkrétnej Služby určených Spoločnosťou. Pre účely prijatia, resp. odmietnutia objednávky Služby podľa predchádzajúcej vety je rozhodujúci dátum doručenia objednávky Zákazníka,

(ii) zrušiť Službu z dôvodu nedostatočného naplnenia kapacity Služby určenej Spoločnosťou. O zrušení Služby Spoločnosť včas informuje Zákazníka. V prípade zrušenia Služby vráti Spoločnosť Zákazníkovi uhradenú cenu Služby v plnej výške,

(iii) zmeniť miesto, dátum a čas poskytnutia Služby, prípade zoznam účastníkov podujatia (prednášajúcich), pričom o týchto zmenách v Službe Spoločnosť Zákazníka včas informuje.

3. Forma realizácie Služby, t.j. či pôjde o prezenčné podujatie alebo pôjde o podujatie v online prostredí, závisí výlučne od rozhodnutia Spoločnosti.

4. Spoločnosť si vyhradzuje právo nahradiť fyzickú účasť Zákazníka na Službe, ktorá je prezenčným podujatím, podľa rozhodnutia Zákazníka oznámeného e-mailom alebo podľa vlastného uváženia, ak Zákazník svoje rozhodnutie včas neoznámi, buď (i) účasťou Zákazníka na Službe v online priestore tak, že Zákazníkovi poskytne e-mailom online prístup na live stream Služby, resp. za využitia dostupných online nástrojov alebo (ii) poskytne Zákazníkovi voucher v hodnote účastníckeho poplatku za Službu platný do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku poskytnutia voucheru, ktorý bude môcť Zákazník použiť na účasť na Službe toho istého druhu organizovanej Spoločnosťou, ktorá sa v danom období bude konať, či už s možnosťou fyzickej účasti (prezenčné podujatie) alebo prostredníctvom online prístupu. Postup podľa predchádzajúcej vety môže Spoločnosť zvoliť v prípade, ak v dôsledku mimoriadnej situácie týkajúcej sa napr. ochorenia COVID-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2, núdzového stavu alebo v dôsledku iného mimoriadneho ohrozenia života a zdravia osôb a z toho plynúcich obáv a obmedzení, či už nariadených alebo faktických, Spoločnosť nesmie, nemôže alebo nepovažuje za vhodné alebo za účelné organizovať Službu za fyzickej účasti Zákazníkov alebo účastníkov a ostatných osôb zúčastňujúcich sa na organizácii Služby (prezenčne). Výška účastníckeho poplatku sa v takom prípade nemení. Zákazník nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku iba z dôvodu, že poskytnutý voucher v príslušnom období nevyužil. Pri odoberaní takejto Služby nie je Spoločnosť zodpovedná za prípadné technické nedostatky na strane Zákazníka alebo za to, že Zákazník nedisponuje dostatočnými technickými prostriedkami na prebratie takejto Služby.

VI. TRVANIE ZMLUVY A ZÁNIK ZMLUVY

1. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Zákazníkom založený potvrdenou objednávkou Služby je uzavretý na dobu určitú. Dôvodmi zániku tohto zmluvného vzťahu sú:

(i) odstúpenie od zmluvy podľa bodu 4 článku IV týchto VOP;

(ii) zrušenie Služby (podujatia) podľa bodu 2 (ii) článku V týchto VOP;

(iii) splnenie zmluvy poskytnutím Služby;

(iv) neuhradenie ceny Služby podľa bodu 3 článku III týchto VOP.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov Zákazníkov sú dostupné v dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Top

Prihlásiť sa.


Zaregistrovať sa.
Forgot Password?

Zaregistrovať sa.


Username
Want to Login?

Zabudnuté heslo?